2008/04/17

1935 : 17 April Geskiedenis Spoor Vandag : Kennis, Liefde en Diens

17 April 16, 2008 1935
SA Noodhulpliga gestig

Die oogmerke met die stigting van die SA Noodhulpliga was nie slegs om die Afrikaner deur medium van sy moedertaal in noodhulp op te lei nie, maar veral ook om ‘n noodhulp vereniging wat in alle opsigte eie aan die Afrikaner sou wees, in die lewe te roep. In daardie stadium het Suid-Afrika reeds oor die dienste van twee gevestigde internasionale noodhulp verenigings beskik, sodat die primêre behoefte nie aan noodhulp en nood versorging was nie, maar wel aan selfverwesenliking en aan ‘n beweging wat uit eie bodem ontspring het. Danksy die ywer en moed van veral ‘n persoon soos George Nezar, is die SA Noodhulpliga te midde van groot probleme en weinig belangstelling gestig. Die nuwe vereniging moes met gevestigde bewegings kompeteer wat heelwat meer voordele aan hulle lede kon bied. Die doelstellings van die SA Noodhulpliga is duidelik geformuleer, nl. Om langs die weg van Kennis, Liefde en Diens die volgende te bereik. (a) Belangstelling in gesondheid onder die volk aan te wakker. (b) Lede te leer om op doeltreffende wyse in gevalle van ongelukke of skielike ongesteldheid op te tree. (c) ‘n Gees van selfopoffering in diens van die medemens te alle tye en oral, sowel binne as buite die Liga, aan te kweek.

Ten einde sy groot kultuur taak aan die Afrikaners in die besonder, maar ook aan die mensheid in die algemeen, met sukses te verrig, moes die SA Noodhulpliga kort na sy stigting dringend aandag aan die opleiding van sy lede gee, en dit is op hierdie terrein waar die liga ‘n baanbreker was wat ‘n besondere bydrae tot die ontwikkeling en groei van die Afrikaanse taal gelewer het. In 1938, lank voordat ‘n Afrikaanse mediese fakulteit aan ‘n Suid-Afrikaanse universiteit tot stand gekom het, het die SA Noodhulpliga sy eerste amptelike handleiding in Afrikaans gepubliseer. In die komende jare sou hierdie handboek telkens hersien word, ten einde in inhoud, terminologie en taalgebruik met moderne ontwikkelinge tred te hou, maar reeds die eerste uitgawe getuig van besondere verantwoordelikheid ten opsigte van die korrekte aanwending van Afrikaans. Sedert die stormagtige dertigerjare het die Liga tot die grootste noodhulp vereniging (wat blanke lede betref) in die RSA en SWA gegroei. Amptelike handleidings vir noodhulp, tuisverpleging, volksgesondheid en moederkunde is in Afrikaans beskikbaar, terwyl die senior handleiding ook in Engels vertaal is. Hoewel die Liga lede uit albei taalgroepe trek, en sy dienste aan alle mense beskikbaar stel, bly dit in praktyk Afrikaanse met ‘n Christelike-nasionale grondslag. Fak

No comments: